Referat GF 2017

Referat fra Generalforsamlingen den 23. juli 2017 

 

 

1. Valg af dirigent 

Christian Holst (14) blev valgt som dirigent. 

 

Christian takkede for valget og konstaterede, at indkaldelsen var udsendt rettidigt, og at alle tilstedeværende havde modtaget den. 

 

Dirigenten indsamlede fuldmagter. 

 

 

2. Valg af referent 

Peter Østergaard (28A) blev valgt. 

 

 

3. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

 

 

4. Referat af generalforsamling 2016 

Godkendt. 

 

 

5. Beretning v/ Pia Mikkelsen 

Formanden takkede for det store fremmøde. 

 

Aktiviteter: 

Det har været et travlt år for bestyrelsen med en del møder. 

 

Der har været meget arbejde med udarbejdelse af nye vedtægter. Et arbejde som har været på tale de sidste par år. Vedtægter, som vi skal behandle senere på generalforsamlingen. 

 

Vi har vedligeholdt vejene, men må desværre konstatere at der er mange huller. Huller, som er skabt af blandt andet regnvand fra overhængende grene fra beplantning langs vejere. 

 

Cementbroen er også blevet renoveret med et nyt lag beton. 

 

Arrangementer: 

Der har været strandrensning, hvor ca. 15 medlemmer af foreningen mødte op. Formanden takkede for det store arbejde. 

 

Sankt Hans havde stor tilslutning. Bålet drillede. 

 

Vejfest var en succes med mere end 50 deltagere. 

 

112-opkald v/ Charlotte Breum (43):

Bestyrelsen har været i kontakt med Alice Johansson, sektionsleder for Præhospitalt Center i Region Sjælland. Desværre er etableringen af ny vagtcentral forsinket. De håber at være klar i løbet af slutningen af året. Det betyder, at de endnu ikke er gået over til at benytte de korrekte kort. Men hun forsikrede at ambulanceførerne stadig benytter de tilrettede kort med angivelse af Vej 14. Bestyrelsen opfordrer til at downloade app 112 – den virker. 

 

Løftet pegefinger: 

Hunde er stadig årsag til problemer. De skal holdes i snor, der skal benyttes hundeposer som skal tages med hjem til egen renovation. 

 

Der køres stadig for stærkt. 

 

Indtrængende bevoksning fra nabogrunde gør vejene svært fremkommelige visse steder. Grundejerne skal beskære beplantning op til vejskel. 

 

Der er også for megen ophobning af kvas/grene på grundene. RYD OP ! 

 

Vedtægter: 

Arbejdet med foreningens nye vedtægter har været et stort arbejde. Et projekt, som Charlotte (43) og Nina Lindholst (79) har stået for med velvillig assistance fra Jannie Rechnagel (36B). 

 

Spørgsmål til beretningen: 

Niels Schreiner (48A) spurgte om cementbroen nu kunne holde efter reparationen af fodspor og afskalning i den nye belægning. 

 

Formanden udtrykte tiltro til det udførte arbejde. 

 

Per Carlsen (93) forsikrede at den gamle overflade var blevet raspet, og at der var net i den nye belægning. 

 

 

6. Forslag til nye vedtægter 

Nina (79) fortalte, at bestyrelsens forslag var lavet ved at gennemgå eksisterende vedtægter i andre sommerhusgrundejerforeninger og derefter tilpasse bestemmelserne til vores forhold. Bestyrelsen har tilstræbt at bruge et 

 

Sprog i vedtægterne, som ikke er alt for ”juridisk”. 

 

Herefter gennemgik Nina præsentationen af de nye vedtægter med kommentarer og efterfølgende bemærkninger/accept fra forsamlingen. 

 

§ 1:

OK 

 

§ 2: 

Jens Thomasen (50A) foreslår at der tilføjes ’Vig Lyng, ‘ før Odsherred Kommune. 

 

Bestyrelsen er enig. 

 

§ 3: 

Tonny (48B) Ønsker forklaring hvad rekreativt område dækker. 

Jens (50A) Overflødigt, er specificeret i lokalplanen. 

 

Skal der refereres til lokalplan her? 

Nina (79), Jens (50A) Nej 

 

Allan Chang (53) link til lokalplan findes på foreningens hjemmeside. 

 

Ændringsforslag fra bestyrelsen: Formålsparagraffen i de eksisterende vedtægters § 1 bevares. 

 

§ 4: 

Ændringsforslag: Lyngvej 94, 96 & 98 tilføjes. 

 

§ 5:

OK 

 

§ 6: 

Ændringsforslag fra bestyrelsen: Sidste afsnit udgår og erstattes af tilføjelse om beløb til fællesaktiviteter, punkt 7 i § 11. 

 

§ 7: 

Niels (48A) foreslår tilføjelse ’ eller som enkeltpersoner’ efter ’solidarisk’. 

 

§ 8: 

Jens (50A) tilføj reference/link til hjemmeside. 

 

§ 9: 

Niels (48A) Tilføj e-mail. 

 

§ 10:

OK 

 

§ 11: 

Bestyrelsen. Tilføj beløb til fællesaktiviteter under punkt 7. 

 

Niels (48A) ønsker max 5 % til fællesaktiviteter 

 

Jens Petersen(31) ingen % 

 

§ 12: 

Niels (48A) 10 medlemmer kan kræve ekstraordinær generalforsamling, dvs samme som eksisterende vedtægter 

 

Jens (50A) bevar eksisterede formulering 

 

Dot Kolls (35) 10 medlemmer er OK 

 

Pia(18) 15 medlemmer kan kræve ekstraordinær GF og 7 af forslagsstillerne skal være til stede. 

 

Ændringsforslag fra bestyrelsen: 15 medlemmer kan kræve ekstraordinær generalforsamling. Mindst 7 af forslagsstillerne skal være til stede. 

 

§ 13: 

Ændringsforslag fra bestyrelsen. Max 5 fuldmagter 

 

§ 14:

OK 

 

§ 15: 

Jens (50A) Foreslår at gammel formulering anvendes med 1 års valg. 

 

Niels (48A) Hvorledes går vi fra 1 til 2 års valg? 

 

§ 16:

OK 

 

§ 17: 

Bestyrelsen. Formuleringen ændres til: 

 

Foreningen tegnes overfor banken af formanden og kassereren. 

 

§ 18:

OK 

 

§ 19:

OK 

 

§ 20:

OK 

 

§ 21:

OK 

 

§ 22:

OK 

 

Dirigenten foreslog nu pause til forfriskninger da debatten om formuleringen af de nye vedtægter var afsluttet. Pausen benyttedes af bestyrelsen til at omformulere paragraffer i henhold til modtagne kommentarer. Bestyrelsen foretog desuden små ændringer i enkelte andre paragraffer for en mere klar formulering. 

 

Efter pausen skulle der forsættes med en gennemgang af de af bestyrelsen ændrede paragraffer inden man gik til endelig afstemning af de nye vedtægter. 

 

Nina gennemgik så de ændrede paragraffer. 

 

§ 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 8, § 9 blev accepteret. 

 

§ 11 generalforsamling punkt 7 gav anledning til kommentarer: 

Niels (48A) ønskede en % -begrænsning i godkendelse af beløb til fælles aktiviteter. 

 

Claus Olesen (22) mente at man nu skulle godkende § 11 som formuleret af bestyrelsen. 

 

Dette blev også bifaldet af andre i forsamlingen. 

 

§ 12 & § 13 blev accepteret. 

 

§ 15 blev accepteret. 

 

Løsning på overgang fra 1 til års valg blev løst ved at fjerne sidste sætning: 

’ Formand og kasserer ikke på valg samme år.’ 

 

§ 17 blev accepteret. 

 

Vedtægterne blev herefter sat til afstemning. 

 

Resultat: 

 

Stemmer imod: 5, heraf 1 fuldmagt. 

 

Stemmer for: 26, heraf 2 fuldmagter. 

 

De nye vedtægter blev således vedtaget. De sendes nu ud til medlemmerne sammen med dette referat og lægges desuden ud på foreningens hjemmeside. 

 

 

7. Kloakering 

Jens (50A): 

Odsherred Forsyning holder informationsmøde den 11. august 16:00 i Vig forsamlingshus. 

 

Placering af vakuum- og stikbrønde er nu afklaret. 

 

Arbejdet påbegyndes 4. eller 11. september. 

 

Veje inspiceres af kommunen, inden arbejdet påbegyndes. 

 

Arbejdet forventes afsluttet juni 2018. 

 

 

8. Økonomi 

Birte (44):

 

Indtægter og udgifter blev gennemgået. 

 

Der har ikke været udgifter til tangflytning i 2016. 

 

Regnskabet blev godkendt. 

 

 

9. Indkomne forslag 

Per (93):

Forslag om opstilling af bom til cykler før cementbroen. 

 

Bom udføres af træ i forbindelse med arbejdsdag. 

 

Forslag vedtaget. 

 

 

10. Valg til bestyrelsen, som vælges for et år ad gangen 

Pia Mikkelsen (18), Charlotte Breum (43), Birte Dinesen (44), Dot Kolls (35) og Peter Østergaard (28A) genopstillede og blev alle genvalgt. 

 

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig således: 

 

Pia Mikkelsen er formand. 

 

Birte Dinesen er kasserer. 

 

Charlotte Juulsgaard Breum, Dot Kolls og Peter Østergaard er bestyrelsesmed-lemmer. 

 

 

11. Valg af suppleanter til bestyrelsen 

Per Carlsen (93) og Nina Lindholst (79) genopstillede og blev genvalgt. 

 

 

12. Valg af revisor 

Claus Olesen (22) genopstillede og blev genvalgt. 

 

 

13. Valg af revisorsuppleant 

Jens Petersen (31) genopstillede og blev genvalgt. 

 

 

14. Eventuelt 

 

Poul Petersen (20) og andre påpegede bevoksning på vejene og anmodede om, at bestyrelsen udsendte information om beskæring langs veje. 

 

Niels (48A) bemærkede, at beløb til kontingent, rykkergebyr og fællesudgifter ikke var blevet besluttet under punkt 8, Økonomi. 

 

Formanden bemærkede, at bestyrelsen ikke havde nogle ændringer, og forsamlingen blev enige om at benytte samme beløb som anvendt for 2016. 

 

Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen. Takkede deltagerne for deres engagement og aktivitet. 

 

Bestyrelsen takkede Christian Holst (14) for varetagelse af dirigentopgaven.