Referat GF 2023

REFERAT fra generalforsamlingen d 16. juli 2023Sted: Restaurant Pilegården, Lyngvej 127, Ellinge Lyng, 4560 Vig

 

Inden selve generalforsamlingen gav forebyggelsesekspert Per Kragh en række gode råd om forebyggelse af indbrud.

 

Tilstede:

Der var 30 huse repræsenteret:

Hus 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28A, 31, 32, 35, 36B, 39, 40, 44, 47, 48B, 50A, 53, 57, 59, 61, 63, 65, 73, 75, 79, 83, 93. Desuden 1 fuldmagt (Hus 87).

 

1. Valg af dirigent

Christian Holst (14) blev valgt uden modkandidat.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at GF var indkaldt rettidigt ifølge vedtægterne, og at GF var lovlig og beslutningsdygtig i enhver henseende.

 

2. Valg af referent

Nina Lindholst (79) blev valgt uden modkandidat.

 

3. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt ensstemmigt og med alle stemmer.

 

4. Godkendelse af referat fra sidste års generalforsamling

Referatet blev godkendt ensstemmigt og med alle stemmer.

 

5. Bestyrelsens beretning om det forløbne år

Formanden, Jens Thomasen, fremlagde bestyrelsens beretning:

Grundejerforeningen Vej 14 har det fortsat godt – dejligt med en 84-årig fuld af livskraft og virkelyst. Vi glæder os til at kunne fejre 85-års jubilæum i 2024.


Jeg vil opsummere de opgaver, som bestyrelsen har været optaget af i det forløbne år, som har været et travlt år:


Der indløb desværre besked om tre samtidige indbrud i huse på vejen i februar måned. Det er frygteligt irriterende, og for de berørte er det grænseoverskridende, når fremmede har været inde i ens hus. Foredraget, vi har hørt i dag om indbrudsforebyggelse, tjener forhåbentligt også til, at vi kan få reduceret omfanget af indbrud måske helt undgå det.


Stormskader – vinden har rusket træerne godt og grundigt i den forløbne sæson, men der er ikke meldt om væsentlige skader.


Kommunikation - bestyrelsen lægger vægt på at være transparente, og vi bestræber os derfor på at informere medlemmerne løbende. Vi besluttede at få opdateret vores medlemsregister. Vi er glade for de modtagne rettelser og takker for ulejligheden med at kontrollere oplysningerne.

Vi har også gjort den erfaring, at kommunikationen vedr. betaling af kontingent skal forbedres. Vi vil fremrykke betalingsdatoen til 1. september, så vi er tættere på generalforsamlingen og beslutningen om kontingent størrelse for den kommende sæson.

Endelig vil jeg nævne, at vi løbende trimmer hjemmesiden, og vi modtager gerne forslag fra medlemmerne til forbedringer.


Vejen - Vejen har fået et officielt nyt navn. Vej 14 og ikke længere Vej 14 Nr

Administrativt gik det let, og vi har sikret os, at alarmcentral og andre myndigheder kender det nye navn i deres systemer.

Vejens hovedføring har generelt været i pæn stand, og vores entreprenør gør det godt. Der ligger bunker til fyld efter gør det selv princippet.

Bestyrelsen er glad for ordningen med 15km i højsæsonen og 20km i den øvrige del af året. Støj og støv begrænses.

Husk gerne at fortælle til jeres gæster, at de kommer til en stillezone.

 

Vanddrænet - Bestyrelsen drøftede på et møde ansvaret for vanddrænet mellem nr. 25 og 27. Ansvaret for, at drænet fungerer, og vandet flyder frit, ligger hos bredsideejerne, og foreningen kan ikke yde tilskud til arbejdet med den regelmæssige oprensning, der bør foretages.

 

Beskæring langs vejen – bestyrelsen har været i kontakt med udvalgte grundejere langs Vej 14’s hovedføring for at sikre, at generende udhængende grene klippes ind. Det gælder også de særlige forhold omkring udkørsel fra Vej 14 til Lyngvejen. Min opfordring vedr. beskæring gælder alle grundejere med beplantning ud mod vejsystemet.

 

Stranden – Naturfænomenet tang er vi nødt til at leve med. Nogle gange bringer havet større mængder ind, andre gange tager havet tidligere bidrag med ud igen. Det er ganske uforudsigeligt.

Vi har videreført samarbejdet med entreprenørfirmaet Schak Gaarde om at få ryddet en udgang i ca. 25 meters bredde i området ud for Vej 14 i sommersæsonen.

Vores Grundejerforening har fået stor ros i form af et kontant tilskud på 100 kr. fra en beboer på Kukkerengen for at holde stranden fin i sommersæsonen.

Som bekendt foretager kommunen i højsæsonen målinger for colibakterier og enterokokker i badevandet – man kan følge målingerne på kommunens hjemmeside. Der er endnu ikke målinger for PFAS.

 

Naturpleje og strandeng - Bestyrelsen lægger vægt på det gode og åbne samarbejde, der er etableret med Odsherred kommunes Naturteam. De årlige møder er konstruktive. Kommunen er især glad for mindre lokale projekter, der ikke er omkostningstunge. Kommunen arbejder dog også på at udforme handlingsplaner i forhold til Natura-2000. Vi sender hvert år en kort sammenfatning til kommunens Naturteam vedr. vores egen indsats, der er foretaget i forbindelse med strandoprydningen i juni samt den forventede plejeindsats i den kommende sæson.


Pleje af strandengen - Særlig opmærksomhed har der været på pil- og birkopvækst i rørskovsområdet og i strandengen syd for betonbroen. Dette område tilhører dels de grundejere, som ligger i første række ud mod rørskoven, men også en større gruppe grundejere, hvis grunde ligger umiddelbart bag. Det drejer sig om i alt 18 grundejere. Bestyrelsen har haft kontakt med alle disse grundejere for at skabe opmærksomhed om det særlige ejerforhold samt sikre en samordning og større systematik af den plejeindsats, som hidtil er udført. Efter generalforsamlingen holdes et møde med disse grundejere for at bestemme rammerne for den fremtidige organisering og sikring af plejeindsatsen. Kommunens Naturteam er en vigtig medspiller.

 

I det årlige møde med kommunens Naturteam deltager også repræsentanter for Vej 13 og 15. Vores samarbejde er frugtbart, og vi deler erfaringer og viden. Kommunen anerkender os som et formelt forum, som desuden repræsenterer over 160 grundejere.

Fra drøftelserne med kommunen kan det i øvrigt nævnes, at en række  grundejere har undret sig over, at tudser og frøer er forsvundet fra området. Kommunens biologer mener, at det måske handler om den tørre sommer 2018, men det skal nok også ses som en del af den almindelige forandring, der optræder i naturen over tid. Trist nok.


Odsherred kommune er ved at få afklaret, hvad det er for spilleregler, der gælder hvis de gamle, orange redningsstationer skal nedtages eller flyttes, samt betingelserne for at blive fadder i forbindelse med opsætning af nye redningskranse. De nuværende placeringer er utidssvarende som konsekvens af landtilvæksten i bugten.


Vi har to bænke stående i det fredede område. Den ene lige ved betonbroens begyndelse, og den anden et stykke ude i strandengen. De er begge tjenlige til udskiftning (nye brædder). Nye brædder har vi fået gratis fra kommunens depot, men må selv sørge for udskiftningen. Bænken i strandengen har vi efter ansøgning fået lov at flytte længere mod vest til den yderste klitrække.


På mødet drøftede vi endelig trampestien mellem Vig Strandkoloni og Korevlevej. Den kritiske del, som ofte er meget våd og mudret, løber fra betonbroen ved Vej 14 og mod nord til Korevlevej. Kommunen vil undersøge  muligheden for at omlægge stien, der er en del af Sjællandsleden, til selve strandengen fra Korevlebroen til Vig Strandkoloni ved Mogens Heeringsvej. 


Mens vi er ved Odsherred kommune kan jeg afslutningsvis tilføje, at der har været en del postyr i forbindelse med byggeri af et meget stort sommerhus på Lærkevej lidt nord for Vej 14. Byrådet har derfor fremlagt et forslag til et kommunalplantillæg og lægger op til et maksimalt etageareal på 200 m2 og en minimumsgrundstørrelse på 2.000 m2 ved nybyggeri/nyudstykning.  Forslaget er lige nu i høring. I vores egen lokalplan fra 1984 er det bestemt, at den maksimale bebyggelsesprocent er 10 og grundstørrelse skal være mindst 1.600 m2. Lokalplanen vil overtrumfe de bestemmelser, der vil være i det nye forslag til plantillæg.


Samarbejdet med SAGT har været sporadisk, men konstruktivt.

SAGT har koordineret en henvendelse til kommunen vedr. de trafikale forhold på Lyngvejen, som ønskes forbedret. Vi har bidraget med en række forslag.

SAGT har også været aktiv i koordination af protester mod et forslag om en stor havvindmøllepark ud for Klint med møller op til en højde af 250m.

Endelig har SAGT været medarrangør af en workshop om naturpleje og vild natur på egen grund. Der ligger her en stak brochurer og klistermærkater til frit brug.


Affaldssortering - Via e-boks har vi alle modtaget orientering om den nye affaldssorteringsordning. Der skal sorteres i 10 fraktioner, og ordningen udrulles her i sommerhusområdet fra 15. august. Vi har været i kontakt med kommunen om større fleksibilitet ved såvel nabo- som fællesløsning. Nina vil sige lidt mere om emnet, når jeg er færdig med beretningen.


De sociale arrangementer – sæsonåbningen lørdag d. 8. april bød på strålende sol og en let vind. Omkring 40 voksne og mindst 12 børn var forbi til en grillet pølse og en forfriskning. Der var gensyn med gamle kendinge, og der blev sagt goddag til nye grundejere. Tak til Elene og Per for at lægge terræn og grill til.

Strandoprydningen løb af stablen lørdag d. 17. juni. Der blev slidt i det af de 7 fremmødte – der blev klippet og samlet sammen. 10 sække med afklip blev kørt til genbrugsstationen i Hønsinge. Vi er ikke tilfredse med, at så få møder op til strandoprydningsdagen. Der er brug for, at yngre kræfter kommer på banen, så vi kan få forberedt et glidende generationsskifte. Kontakt os gerne for nærmere oplysninger.

Skt. Hans aften var stille og overskyet - og uden bål – en beskeden forsamling på 14 personer deltog i den utraditionelle fejring af midsommer, som blev skålet og skrålet ind med sang.

Vejfesten i går lørdag havde også godt besøg af 38 deltagere. Der var som altid en udfordrende quiz om nærområdet og kagekonkurrence tilsat god stemning og atmosfære. Tak til Dot og Hans Henrik for at lægge have og grill til.


Der er blevet udgivet en interessant bog med titlen ”Ud på Lyngen”, som er skrevet af Per Salling, der har hus på Ericavej, og som Vig-dreng har tilbragt mange gode stunder på Lyngen. For interesserede kan jeg oplyse, at den kan købes i Bog & Idé i Asnæs.

Vores eget projekt om husenes historie vil Mette sige lidt om efter beretningen.


Og så nogle opfordringer:

Luftning af hunde – husk snoren og den lille sorte pose – og brug den - og tag den med hjem.

Undlad at fodre rådyr og ræve – de har adgang til rigelige naturlige fødeemner.

Husk at melde ejerskifte også i forbindelse med familieoverdragelse, eller hvis du skifter e-mailadresse.


Og så til alm. information

Der er blandt nogle grundejere skabt et hyggeligt initiativ med fredagsbar kl. 17 i sommersæsonen på stranden - medbring selv drik og tæppe/stol og nyd samværet.


Vi venter spændt på de nye ejendomsvurderinger. Bestyrelsen vil have særligt fokus på dette emne, så snart vurderingerne er offentliggjort.


Det er besluttet, at vores postomdelingssystem skal ændres, og sommerhusområdet vil få forringet service. Bestyrelsen vil snarest muligt få skabt et overblik over konsekvenserne.

Lad mig slutte med at udtale en stor tak til alle, der har bidraget til den gode atmosfære. I samme åndedrag vil jeg også gerne takke den øvrige bestyrelse og vores to suppleanter for en særdeles engageret indsats og frugtbare drøftelser – tak for godt samarbejde.

 

I forlængelse af formandens beretning blev der udtrykt synspunkter omkring nogle af de emner, som var omtalt i beretningen:

 

Strandrydning – hovedparten af arbejdet består i at rydde langs betonbroen, så vi kan komme forbi. Det er fint, hvis vi kan gøre det med frivillig arbejdskraft, men alternativt må vi betale for det. Nogle mente, at det lille fremmøde skyldes datoen, fordi den faldt sammen med den weekend, hvor studenterne bliver færdige.

 

Tang – nogle deltagere opfordrede til at rydde tang væk oftere i de perioder, hvor der er meget tang. Brug af budgettet, når det er nødvendigt! Andre synes, det er spild af penge, fordi tangen kommer så hurtigt igen. Desuden er det grimt med de store hjulspor i sandet, når traktoren har kørt der. Status er, at vi benytter den entreprenør, som alligevel kommer på stranden for at rydde det offentlige areal en gang om ugen i de perioder, hvor der er behov for det. Vi betaler kun pr gang, når der bliver ryddet tang.

 

Bænken – en deltager mente, det var fint, at den bliver flyttet længere ud mod strandkanten og opfordrede til at lave bænken lidt højere, så man bedre kan kigge ud over vandet.

 

Vejen - tak for den fine skiltning på vejen. Og tak til Per og Jens, som fylder hullerne på vejen op!

 

 

Nina (79) orienterede herefter om den kommende ordning med affaldssortering, hvor hvert hus får 3 ekstra beholdere til genanvendelige materialer, hhv. glas/metal, papir/pap og plastic og mad- og fødevarekartoner. Den nye ordning sættes i gang i løbet af efteråret 2023.

 

Beholderne har samme størrelse som den nuværende beholder til mad/restaffald (240l). De kan placeres, hvor man ønsker det (fx bag huset), men så skal man selv sørge for at flytte dem ud til vejen, når de skal tømmes, og tilbage igen.

 

Man kan tilmelde sig en ordning hos kommunen, hvor man får tilsendt en SMS 1-2 dage, før beholderne tømmes. Det sker via denne hjemmeside (vælg menupunktet ”Til- og afmeld servicesms eller -e-mail”):

https://www.odsherred.dk/da/bo-og-leve/affald-og-en-groen-hverdag/affald-og-genbrug/dit-affald/

 

Der er mulighed for at aftale med ens nabo, som man deler skel med, hvis man vil dele en eller flere af de nye beholdere via en ”naboløsning”. Det skal godkendes af kommunens affaldsteam – henvendelse til nysortering@odsherred.dk hurtigst muligt.

 

Kommunen har desuden beskrevet en mulighed for at etablere en ”fællesløsning”, hvor et større antal husstande går sammen om fælles beholdere. Det kunne fx være 5-6 placeringer langs vejen, og det ville formentlig betyde, at det skulle være store containere (fx 660 l). Grundejerne ville i givet fald selv skulle etablere fliser på området og stå for oprydning og rengøring omkring beholderne.

 

Bestyrelsen tilkendegav, at man var indstillet på at drøfte denne mulighed med kommunen, hvis der var overvejende interesse for det, men en håndsoprækning viste, at der slet ikke er interesse for fællesløsningen. Derfor går bestyrelsen ikke videre med dette.

 

 

Mette (50A) nævnte herefter den bog om områdets historie, som Per Salling har fået udgivet. Mette og Birte (44) startede sidste år en indsamling af historier om husene på Vej 14 og bad om tilkendegivelse af, om der var interesse for, at de gik videre med tanken. Det var der stor opbakning til.

Mette og Birte vil gerne indsamle fotos og planlægger desuden at uddele et skema med spørgsmål og inspiration til de historier, som forhåbentlig kan findes frem. Birte og Mette vil gerne komme rundt til en uddybende snak.

 

Herefter blev bestyrelsens beretning godkendt.

 

6. Aflæggelse af regnskab

Kassereren gennemgik overordnet regnskabet. Der har i år været færre udgifter til vedligeholdelse af vejen end budgetteret. Desuden er der blevet ryddet tang færre gange end forventet. Derfor har de samlede udgifter kun været ca 17.600 kr mod forventningen i budgettet på 42.000 kr.

Regnskabet blev enstemming godkendt.

 

7. Fremlæggelse af budget for de kommende år herunder fastsættelse af kontingent, rykkergebyr og beløb til fælles aktiviteter.

Bestyrelsen foreslår, at kontingentet fastholdes på 300 kr. Der skal altid sendes en del rykkere ud for at få betalingen i hus. Derfor ønsker bestyrelsen at ændre betalingsfristen til 1. september ud fra et håb om, at flere husker at betale, når fristen ligger i umiddelbar forlængelse af sommerperioden.

Rykkergebyr foreslås uændret til 100 kr.

Det foreslås, at der afsættes 3.000 kr til fællesarrangementer lige som tidligere år, men at der desuden afsættes 15.000 kr til et arrangement i forbindelse med foreningens 85-års fødselsdag i 2024.

Budgettet og kontingentet blev enstemmigt godkendt.

 

8. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag.

 

9. Valg af bestyrelse og suppleanter

Charlotte Breum (43) og Birte Dinesen (44) er på valg til bestyrelsen, og begge modtager genvalg. De blev begge valgt for 2 år uden modkandidater.

 

Nina Lindholst (79) er på valg som suppleant og modtager genvalg. Nina blev valgt for 2 år uden modkandidat.

 

10. Valg af revisor og revisorsuppleant

Den nuværende revisor Claus Olesen (22) var fratrådt før regnskabsaflæggelsen 2022/2023 og ønsker ikke genvalg. I stedet var Jens Petersen (31), som var revisorsuppleant i 2022/2023, tiltrådt. Jens blev genvalgt som revisor for 1 år uden modkandidat.

 

Christian Bundesen (63) opstiller som revisorsuppleant. Christian blev valgt for 1 år uden modkandidat.

 

11. Fastsættelse af dato for næste års ordinære generalforsamling

Bestyrelsen foreslår søndag d. 21. juli 2024. Det blev godkendt.

 

12. Eventuelt

Det blev drøftet, hvordan man bedst giver besked til naboerne, hvis man planlægger at holde en større fest (fx et bryllup) i sommerhuset. I dette efterår er der indtil videre kendskab til 2 bryllupper, hhv 19. august og 9. september. Man kan fx lægge besked i postkasserne og sætte en seddel på stolpen. Der blev udtrykt ønske om at kunne sende nabo-til-nabo informationer ud via email sammen med bestyrelsens informationer, eller at der laves en særlig rubrik på hjemmesiden til den slags informationer. Bestyrelsen anerkender behovet og overvejer, hvordan det bedst kan gøres.

 

Der var kommentarer omkring trafikforholdene på Lyngvejen. Formanden nævnte, at SAGT har henvendt sig til kommunen med forslag om forbedrede forhold og forventer at blive indkaldt til møde om det.

 

Dirigenten afsluttede herefter GF med at takke for god ro og orden.

 

Referent:

Nina Lindholst, 16. juli 2023Bestyrelsens konstituering:

Den nyvalgte bestyrelse konstituerede sig således på et møde i forlængelse af GF:


Jens Thomasen (50A) fortsætter som formand.


John Ladekarl (48B) overtager kassererposten efter Birte Dinesen, som efter eget ønske fratræder hvervet. Bestyrelsen udtrykte stor tak til Birte for hendes mangeårige arbejde som kasserer.