Referat GF 2022

REFERAT fra generalforsamlingen d 17. juli 2022Sted:

Restaurant Pilegården, Lyngvej 127, Ellinge Lyng, 4560 Vig


Tilstede:     

Der var 33 stemmeberettigede deltagere, som repræsenterede 24 huse:

14, 18, 22, 24, 27A, 27B, 28A, 31, 32, 34A, 36A, 39, 42, 43, 44, 48A, 48B, 50A, 53, 63, 79, 83, 93, Lyngvej 96.

Der var 2 fuldmagter (hus 47 og hus 87).

Desuden deltog repræsentanter for hus 35 uden stemmeret.


1. Valg af dirigent.

Christian Holst (14) blev valgt uden modkandidat.

Dirigenten konstaterede, at GF var rettidigt indkaldt ifølge vedtægterne, og at GF var beslutningsdygtig i enhver henseende.

 

2. Valg af referent

Nina Lindholst (79) blev valgt uden modkandidat.


3. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt enstemmigt og med alle stemmer.

 

4. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 2021

Referatet blev godkendt enstemmigt og med alle stemmer.

 

5. Bestyrelsens beretning om det forløbne år

Jens Thomasen oplyste, at grundejerforeningen i år har eksisteret i 83 år, idet den så dagens lys 16. juli 1939. Dermed er det den 84. generalforsamling, der afholdes.


Jeg vil nu opsummere de løbende opgaver, som bestyrelsen har været optaget af i det forløbne år:


Der er ikke meldt om indbrud i huse eller skure, men vi har kendskab til et forsøg på at stjæle en trailer, som heldigvis blev forpurret.


Stormskader – vinteren viste tænder nogle gange, men der er ikke sket væsentlig skade.


Kommunikation - bestyrelsen besluttede på sit første møde i efteråret at informere grundejerne, når der var nyheder af interesse. Det er sket i forbindelse med julehilsenen, sæsonåbningen og den nødvendige afspærring af betonbroen i forbindelse med dens reparation. Det er vores håb, at vi har ramt den rigtige balance mellem ikke for meget og ikke for lidt info. Vi er desuden i gang med at gøre hjemmesiden bedre bl.a. ved at tilføje yderligere praktisk information.


Vejen har generelt været i pæn stand, og vores entreprenør gør det godt, især de grovere materialer gør vejen mindre udsat for skader efter kraftig regn. Der ligger bunker til fyld efter gør det selv princippet.

 

Bestyrelsen har fået en del henvendelser om generende hurtig og støjende kørsel. Derfor valgte vi at anskaffe et 15 km skilt, som er opsat i højsæsonen fra 1. juni til 31. august – uden fotofælde. Det er også på denne tid af året, at der er ekstra mange gående, cyklister, børn og hunde på vejen og sidevejene. Den øvrige del af året vil 20 km skiltet være oppe. Bestyrelsen vil gerne høre medlemmernes mening om dette initiativ.


Vi opfordrer i øvrigt til, at der generelt køres hensynsfuldt og langsomt, så støj og støv undgås, så skånes vejen også bedst. Fortæl det gerne til jeres gæster.

 

Beskæring langs vejen – bestyrelsen har været i kontakt med udvalgte grundejere langs Vej 14’s hovedføring for at sikre, at generende udhængende grene klippes ind. Det gælder også de særlige forhold omkring udkørsel fra Vej 14 til Lyngvejen. Jeg vil takke de pågældende grundejere for deres forståelse og medvirken til forbedret udsyn.

Opfordringen til at klippe langs vejskel gives hermed videre til alle.


Betonbroen – har været i dårlig stand, og efter vinteren var skaderne betydelige. Bestyrelsen besluttede derfor at få tilbud på reparation af de ca. 23 m af broen, som skaderne omfattede. Vi valgte murermester Rene Voss fra Asnæs, som har udført et flot stykke arbejde, som vi regner med at kunne glæde os over i mange, mange år. Mens arbejdet stod på, blev broen spærret af, og der blev skiltet med færdselsomlægning og brug af Klitvej.

 

Flere af jer har sikkert bemærket tværgående revner i betonen. Vores entreprenør havde forudset dette – det hænger bl.a. sammen med hele hærdnings- og tørringsprocessen. Derfor er det også aftalt, at entreprenøren i begyndelsen af september gennemgår reparationsområdet kritisk og kommer med et oplæg til, hvordan han vil kvalitetssikre det.


Stranden – er et godt eksempel på hvordan naturen arbejder, og de kræfter der er til stede. Efteråret giver ofte større mængder tang skyllet op på stranden. Og vi har set stormen Malik rydde godt op i begyndelsen af februar og efterlade en strand som et rent stuegulv. Ny kraftig blæst ½ dag senere efterlod igen stranden i brunt med store volde. Flere dage med vildt blæsevejr tog senere det meste af tangen med ud. Efter denne uges friske vestenvind er tangen atter tilbage.


Vi foretrækker alle at se den smukke sandstrand og det rene lækre vand. Men naturen samarbejder ikke altid. Bestyrelsen har derfor indgået en aftale med entreprenør-firma Schak Gaarde. Aftalen går ud på at få ryddet en udgang i ca. 20 meters bredde i området ud for Vej 14. Denne service sker ugentligt men efter behov i perioden 1. juni til 31. august, når entreprenøren alligevel er i området og rydder for kommunen ved de offentlige strande ved Korevlevej og Ericavej. Vi har desuden bedt kommunen sikre, at entreprenøren udjævner sine spor på vej tilbage fra Korevlevej.

 

En praktisk bemærkning om badevandet. Vi skal selv følge med i de offentliggjorte målinger af badevandskvaliteten på kommunens hjemmeside for at blive opmærksom på evt. forhøjede tal for coli og enterokokker over sommerperioden. Målingerne vedrører de offentlige strande i nærheden – Hønsinge strand og Høve strand. Det er ikke muligt, at kommunen sender en advarselsmail til de enkelte grundejerforeninger, som vi har ønsket. Ud over måling for coli og enterokokker skal der nu også måles for PFAS koncentration, efter at man i Lemvig kommune konstaterede forhøjede tal for fluorstoffer i havvandet. Miljøministeren har derfor bedt alle kystnære kommuner om mål for PFAS-koncentrationen. Vi venter på nyt fra Odsherred kommune.

 

Apropos naturens foranderlighed kan det oplyses, at der i det tidlige forår blev observeret en hugorm for enden af Vej 14 ikke langt fra stolpen. Hugorme har ikke tidligere været set i vores område, men nu er de her altså. De er normalt ret sky og forsvinder ved støj, men vær alligevel opmærksom, når I færdes på jeres grund og i området.

 

Vi har indledt et samarbejde med nabogrundejerforeningerne for Vej 13 og Vej 15. Der viser sig mange fælles flader mellem grundejerforeningerne. Vi holder 1-2 fælles møder om året og informerer hinanden om væsentlige emner af generel karakter. Samarbejdet omfatter bl.a. naturpleje i strandengen, den nye affaldsordning, badevandskvalitet mv. Og vi kan sammen i højere grad gøre vores synspunkter gældende over for Odsherred kommune.


Odsherred kommune har udgivet en omfattende publikation om Naturpolitik med oplæg til forskellige handlinger, der skal styrke naturen. Bestyrelsen har savnet fokus på hele Sejerøbugt området, og har derfor taget kontakt til kommunens Naturteam og holdt møde med dem sammen med kolleger fra Vej 13 og Vej 15. Vi har drøftet, hvad vi selv kan gøre, og hvad kommunen påtænker at gøre for at sikre biodiversiteten og undgå tilgroning i strandengen. Vi mangler endnu at se et katalog over mulige kommunale indsatser over de kommende år. Kataloget forventes at være med til nærmere at definere det samspil, der kan være mellem vores egen indsats og den kommunale omkring naturpleje. Vi gør selv en god indsats i forbindelse med strandoprydningen i juni, og nogle få særlige ildsjæle har desuden udført en betydelig rydning af opvækst af pil og birk. Indsatsen er frivillig, og så længe der er kræfter til opgaverne, er det jo godt. Men naturpleje opgaven er kæmpestor. Vi har derfor afsat et mindre beløb på budgettet for den kommende sæson, så vi kan tilkøbe lidt assistance om nødvendigt. Vi er bekendt med, at Odsherred kommune ikke har økonomi til hele naturplejeopgaven.

 

I det videre forløb kan der derfor blive tale om at undersøge muligheden for tilskud fra særlige tilskudsordninger samt fra private fonde for at finansiere naturplejen. Og måske vigtigst af alt skal en generel systematisk naturpleje være accepteret af den / de lodsejere, hvis grund eller hus grænser ud mod det fredede areal mod vandet.

 

Endelig skal vi have afklaret, hvilken rolle Grundejerforeningens bestyrelse skal spille – skal vi være motoren, der er med til at definere og drive naturplejen, eller skal vi snarere være i en formidlende rolle, og dermed overlade rollen som motor til de enkelte grundejere. Det vil bestyrelsen drøfte nærmere på et møde i efteråret.


Samarbejdet med Sammenslutningen af Grundejere i Trundholm (SAGT) har været minimalt. SAGT har kommenteret på kommunens Naturpolitik, og har inviteret den nye borgmester til et møde. Vi vil i bestyrelsen drøfte, om vi får tilstrækkeligt udbytte af vores medlemskab, eller kan være dette foruden.


Som I sikkert ved, indføres der en landsdækkende ny affaldssorteringsordning. Der skal sorteres i 10 fraktioner fordelt i 4 beholdere, og ordningen udrulles her i sommerhusområdet i anden halvdel af 2023. Der bliver mulighed for fællesløsninger og naboordninger, hvor 2 naboer med fælles skel kan deles om en eller flere beholdere.

Kommunen sender besked ud til alle grundejere via e-Boks, via Landliggeren (avisen for sommerhusejere) og i sommerhusnyt (kommunens elektroniske nyhedsbrev for sommerhusejerne). Hvis bestyrelsen får ny viden om ordningen, vil vi sørge for at sende besked ud til alle. Desuden vil vi drøfte punktet på næste år GF.


Drikkevandet – Bestyrelsen rettede i efteråret henvendelse til kommunen om drikkevandskvaliteten fra Høve Strands Vandværk. Det skete på baggrund af skriverier i dagspressen om fund af PFOS bl.a. i Korsør området. Vi har fået oplyst, at drikkevandet fra Høve Strands Vandværk er af fin kvalitet, og der er ikke fundet spor af PFOS.


De sociale arrangementer – sæsonåbningen lørdag d. 16. april bød på strålende sol og en let vind. Omkring 40 voksne og mindst 12 børn var forbi til en grillet pølse og en forfriskning. Der var gensyn med gamle kendinge, og der blev sagt goddag til nye grundejere.

 

Strandoprydningen løb af stablen lørdag d. 18. juni. Der blev slidt i det af de godt 15 fremmødte – der blev klippet og samlet sammen og båret grene til Skt. Hans bålet. 20 sække med afklip blev kørt til genbrugsstationen i Hønsinge.

 

Skt. Hans aften var magisk – vindstille og lun – og omkring bålet, som var strandens største, var der forsamlet ca. 80 personer til sang og drink.

 

Vejfesten i går lørdag havde også godt besøg af 34 deltagere. Der var som altid en udfordrende quiz om nærområdet og kagekonkurrence tilsat god stemning og atmosfære.


Bestyrelsen har en række foldere liggende med forslag til hvordan den enkelte grundejer kan få mere natur på sin egen grund. Send os en mail, så lægger vi et eksemplar i postkassen.


Luftning af hunde – husk snoren og den lille sorte pose – og brug den - og tag den med hjem.


Husk at melde til bestyrelsen, hvis huset sælges til familiemedlemmer (fx voksne børn), eller hvis kontaktinformationerne ændres (e-mail, telefonnummer, hjemmeadresse, mv).

 

Vi henstiller desuden til, at der ved større ombygning eller nybygning udlægges køreplader for at skåne vejen og sving – og at den slags byggeaktivitet så vidt muligt gennemføres uden for skolesommerferien.


Efter formandens beretning var der en diskussion om, hvorvidt 15 km skiltet virker eller ej. Der var enighed om, at der ofte køres for stærkt på vejen.

 

Spørgsmålet om, foreningen skal afsætte penge til rydning af træer på engarealet, om det påhviler de 18 grundejere, eller om kommunen har ”plejepligt” på området blev drøftet. Bestyrelsen er p.t. usikre på, hvor meget vi kan og skal gøre, men vi er opmærksomme på problemet og har også rejst det overfor kommunens Naturteam. Foreløbig foreslår bestyrelsen, at der afsættes et mindre beløb i budgettet (3.500 kr.), så beskæring af det mest nødvendige ikke afhænger af frivillig arbejdskraft.

 

Bestyrelsens beretning blev herefter taget til efterretning.


6. Aflæggelse af regnskab

Kassereren foretog en overordnet gennemgang af regnskabet.

Den største udgiftspost i det forløbne år er 45.750 kr. til renovering af betonbroen.

Banksaldoen ultimo udgør 127.637 kr.

Der blev ikke betalt kontingent sidste år.

Regnskabet blev godkendt enstemmigt.

                     

7. Fremlæggelse af budget for de kommende år, herunder fastsættelse af kontingent, rykkergebyr og beløb til fælles aktiviteter.

Bestyrelsen har som noget nyt udarbejdet forslag til budget for det kommende år 2022/2023 og prognose for de efterfølgende 4 år. Målsætningen er at sikre, at der til stadighed skal være en kassebeholdning på 85-100.000 kr. for at sikre, at der er en vis buffer til uforudsete udgifter. Ifølge vedtægterne skal GF kun beslutte budget for et år ad gangen, så de efterfølgende år er blot et overslag til orientering.

 

Der var kommentarer om, hvor mange penge der er behov for at have ”på kistebunden”. Flere gav udtryk for, at det er fint med en vis buffer, så man undgår ekstraopkrævning af kontingent ved uforudsete udgifter.

 

Strandrensning er en aftale, hvor vi kun betaler entreprenøren pr gang, når han fjerner tangen. Rammen på 15.000 kr. er skønnet forbrug og er tænkt som et max-beløb.

 

Bestyrelsen foreslår, at kontingentet for 2022/2023 fastsættes til 300 kr.

 

Budgettet blev godkendt enstemmigt.


8. Forslag fra Bestyrelsen om harmonisering af Vej 14’s navn i Danmarks Adresseregister og teksten på vejskiltet (Vej 14)

I Danmarks Adresseregister er den officielle betegnelse ”Vej 14 Nr”. Det giver anledning til misforståelser, og mange GPS-systemer kan ikke finde vejen. Problemet er aktuelt for de fleste af ”nummervejene”, men Vej 11 og Vej 15 har for nylig fået godkendt, at deres officielle navne er henholdsvis Vej 11 og Vej 15.

 

Ansøgning om navneændring til ”Vej 14” skal ske via Odsherred Kommune, som kontakter de relevante myndigheder. Når navneændringen er på plads, vil alle grundejere modtage en ny BBR-udskrift som dokumentation.

 

Forslaget om at anmode om navneændring til ”Vej 14” blev enstemmigt godkendt.


9. Valg af bestyrelse og suppleanter

Lars Bordoy (47), John Ladekarl (48B) og Jens Thomasen (50A) er på valg som bestyrelsesmedlemmer, og alle modtager genvalg.

Alle 3 blev valgt for 2 år. Der var ingen modkandidater.

 

Per Carlsen (93) er på valg som suppleant og modtager genvalg.

Per blev valgt for 2 år. Der var ingen modkandidat.

  

10. Valg af revisor og revisorsuppleant

Nuværende revisor Claus Olesen (22) er på valg og modtager genvalg.

Nuværende revisorsuppleant Jens Petersen (31) er på valg og modtager genvalg.

Begge blev genvalgt for 1 år uden modkandidater.

  

11. Fastsættelse af dato for næste års ordinære generalforsamling

Bestyrelsen forslår søndag den 16. juli 2022. Det blev godkendt.

 

12. Eventuelt

En ny bog om Vig Lyng skrevet af Per Salling kan købes i boghandlen.

 

Mette Engelbrecht (50A) og Birte Dinesen (44) vil gerne indsamle historier og billeder om Vej 14’s historie, hvis der er interesse for det og vilje til at bidrage. Gerne info om, hvornår huset er bygget, historier om hvem der boede der oprindeligt og gerne sjove historier om, hvad man foretog sig. Hvad er historier bag de navne, som mange af husene har?

Der var bred tilslutning til ideen.

 

Bredsideejerne langs vanddrænet blev opfordret til at huske at rense drænene, så oversvømmelser kan undgås. Det er tidligere lykkedes at aftale en fælles dag, hvor man hjælpes ad.

 

Dirigenten afsluttede GF med at takke for god ro og orden.


 

Den nyvalgte bestyrelse mødtes umiddelbart efter GF og konstituerede sig sådan:

Jens Thomasen (50A) fortsætter som formand for grundejerforeningen.

Birte Dinesen (44) fortsætter som foreningens kasserer.

De øvrige bestyrelsesmedlemmer fungerer som menige medlemmer.