Referat GF 2020

Referat af Generalforsamlingen den 19. juli 2020


Sted: Restaurant Lærkereden, Strandlystvej 9, 4560 Vig


Der var repræsentation fra 23 huse: Hus 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28a, 31, 32, 35, 36, 37, 43, 44, 50a, 55, 61, 63, 75, 79, 93.


Deltagerne accepterede, at der blev taget billeder fra GF til hjemmesiden.

Tilsvarende accepterede deltagerne, at det er OK at bruge billeder fra vejfesten aftenen før GF.


1. Valg af dirigent

Jens Petersen (31) blev valgt.

Han konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

 

2. Valg af referent

Nina Lindholst (79) blev valgt

 

3. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt

 

4. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 2019

Referatet blev godkendt

 

5. Beretning v/ formanden, Pia Mikkelsen (18)

  • Vejnettet (vej 14 + sideveje): Sidste år besluttede vi på generalforsamlingen at få lavet en professionel renovering af Vej 14 for at undgå huller. Derfor bad bestyrelsen alle grundejere om at rydde træer og buske langs vejen for at lave plads til rabatterne langs den nye vej. Det skete der ikke meget ved, og da vejen samtidig har holdt sig ret pæn, er der ikke foretaget noget.


         På årets GF var der enighed om, at vejen er tilfredsstillende. Det er fint, hvis vi blot får           høvlet vejen for at udbedre de værste skader. Der må gerne være nogle huller, så                   bilisterne kører lidt langsommere. Tak til dem, der udbedrer hullerne!

 

  • Skiltning: Der er sat nye skilte med husnumre i foråret, jfr beslutning på GF sidste år. Stor ros til vejudvalget (Per, Peter og Ole)!

 

  • Stranden og tang: Lige nu er der meget tang på stranden efter de blæsende dage i sidste uge. Alle opfordres til at tage en rive med og holde en passage fri ud i vandet.

 

  • Familiesalg: Der er flere tilfælde af hussalg fra forældre til børn. Hvad betyder det for valg til bestyrelsen, stemmeret til GF, mv.? Bestyrelsen vil undersøge det og (hvis det er nødvendigt) komme med et forslag til ændring af vedtægterne næste år.

 

         Jens Thomasen (50a): Foreningens navn siger, at det er ”Grundejere”, og derfor                         behøver vi vel ikke tydeliggøre det yderligere?

 

         Flere tilkendegivelser om, at vi ønsker at undgå grundejere, som slet ikke bruger                     området, men som har stemmeret.

 

  • Tilmelding til nabohjælp: Bestyrelsen opfordrer alle til at tilmelde sig på nabohjælp.dk. Det er gratis. Man kan bruge app’en til at advisere andre nabohjælpere på vejen, hvis der har været indbrud. Der var tilslutning til at bestyrelsen bestiller et skilt med ”Nabohjælp”, som sættes oppe ved hovedvejen.

 

  • Information fra elselskab og kommunen: Der har været sendt meldinger til hjemadressen om planlagte elafbrydelser på grund af reparation, og der blev slet ikke givet besked om forurening af badevandet. Formanden henvender sig til kommunen og beder om, at den type informationer i fremtiden gives til bestyrelsen, som sørger for at sende ud til alle.

 

Beretningen blev godkendt.


6. Aflæggelse af regnskab

Der har ikke været indtægter pga kontingentfrit år (bortset fra et par gebyrer fra ejendomsmæglere).


Udgifter på i alt ca 26.000 kr. til høvling af vejen, nye vejskilte, hjemmeside, strandrens.

Banksaldoen er på ca 190.000 kr.


Regnskabet blev godkendt

 

7. Fremlæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent og beløb til fælles aktiviteter for 2020-21

Bestyrelsen foreslår sædvanligt kontingent på 500 kr.


Jens Thomasen (50a) spurgte, om der var behov for yderligere opsparing, og hvordan foreningen skal forholde sig til formuen?

 

Bestyrelsen mener ikke, foreningen skal samle mange penge sammen, men at det er rart, at vi har en sund økonomi med en reserve til uforudsete udgifter. Desuden skal det ikke opfattes som en selvfølge, at det er gratis at være medlem, og derfor foreslår bestyrelsen at opkræve kontingent i det kommende år. Kassereren bemærkede, at der skal være penge til at reparere betonbroen indenfor de kommende år.

 

Der blev stillet forslag om at sætte næste års kontingent på 250 kr.

Det blev enstemmig besluttet, og budgettet blev i øvrigt godkendt.

 

Kontingentet på 250 kr for 2020/2021 skal indbetales senest 1. nov. 2020 på foreningens konto nr 2104-0717 534 816.

 

Kassereren beder alle sende oplysninger om ændringer mht helårsadresse, telefonnumre, mailadresser, mv. til Dot Kolls (35) (dot@kolls.dk). Husk også at melde ejerskifte til bestyrelsen, jfr pgr 5 i vedtægterne.

 

 8. Valg til bestyrelsen, som vælges for to år ad gangen

Pia Mikkelsen (18) blev genvalgt som formand.

 

Jens Thomasen (50a) opponerede imod at vælge bestyrelsesmedlemmer, som ikke er grundejere. Pia Mikkelsen (18) bad om forståelse for, at bestyrelsen har brug for lidt tid til at finde forslag til nye medlemmer.

 

Dot Kolls (35) og Peter Østergaard (28a) har begge solgt huset til deres børn, og blev derfor genvalgt til bestyrelsen for 1 år. De nye bestyrelsesmedlemmer, der erstatter dem fra næste års GF, skal kun vælges for 1 år.

 

9. Valg af suppleant til bestyrelsen

Per Carlsen (93) blev genvalgt som suppleant.

 

10. Valg af revisor

Claus Olesen (22) blev genvalgt

 

11. Valg af revisorsuppleant

Jens Petersen (31) blev genvalgt

 

12. Fastsættelse af dato for generalforsamlingen 2021

Bestyrelsen foreslår 11. juli 2021, og det blev vedtaget.

 

13. Eventuelt

  • Fartbegrænsning: Der er mange, som kører for stærkt. Måske især gæster, hjemmeplejen, postbudet, avisbudet? Nogle foreslog bump eller anden form for chikane. Et ekstra skilt i bunden af vejen til dem, der kører tilbage? Skilte med legende børn? Alle opfordres til at give besked om max 20 km hastighed til folk, der lejer eller låner huset. Erfaringer fra andre grundejerforeninger? Patrick Versen (hus 25) tilbyder at undersøge hos kommunen, hvad vi kan få tilladelse til.


  • Der er dårligere busforbindelse til området, fordi bus 555 og 666 fra Høje Taastrup er nedlagt. Det er ærgerligt!


  • Husk at checke hjemmesiden (www.vej14.dk), hvor bestyrelsen opdaterer med nye oplysninger.


Referent: Nina Lindholst (79)