Referat GF 2016

Referat fra Generalforsamlingen den 17. juli 2016

 

 

1. Valg af dirigent

Christian (14) blev valgt som dirigent.

 

Christian takkede for valget og konstaterede, at indkaldelsen var udsendt rettidigt, og at alle tilstedeværende havde modtaget den. 

 

Dirigenten indsamlede fuldmagter.

 

2. Valg af referent

Charlotte Juulsgaard Breum (43) blev valgt.

 

3. Godkendelse af dagsorden

Formanden havde en tilføjelse til dagsordenen, idet kontingentets størrelse ifølge vedtægterne skal fastsættes hvert år på generalforsamlingen. Herefter blev dagsordenen godkendt. 

 

4. Referat af generalforsamlingen 2015

Referat af generalforsamlingen 2015 blev godkendt, dog med kommentar fra Tonny (48B), der sidste år på generalforsamlingen spurgte, om man kunne melde sig ud af grundejerforeningen. Dette fremgik dog ikke af referatet og formanden var heller ikke som lovet vendt tilbage med svar. 

 

Formanden oplyste, at man godt kan melde sig ud af foreningen. Det skal ske med 3 måneders varsel, men udmeldelse skal ske med tre måneders varsel til 1. april. 

 

Per Suhr (12) tilføjede, at man i givet fald ville blive pålagt at betale et bidrag til fælles vedligeholdelse, hvilket fastsættes af kommunen.

 

5. Formandens beretning v/ Pia Mikkelsen

Kloakering:

Bestyrelsen har kontaktet Odsherreds Forsyning (OF) for status, og de forventer at påbegynde arbejdet på Vej 14 i foråret af 2017. Ifølge planen skulle de være færdige inden sommeren, og tilslutning til kloaknettet skulle kunne foregå i efteråret. OF indkalder formændene af de berørte grundejerforeninger i august-september måned, men har ikke kapacitet til at indkalde hver grundejerforening til møde. Hvis vores grundejerforening indbyder OK til et særskilt møde, vil de prøve at deltage. 

 

Vi har desuden spurgt OF om muligheden for etablering af fibernet ifm opgravning af vejnettet. OF har tidligere fået henvendelse om dette og er ved at undersøge, hvordan de skal forholde sig, da fibernet ikke skal lægges lige så langt ned som rørene, og at der derfor bliver tale om udvidelse af arbejdsprocessen. 

 

Vi har tidligere etableret en kloakeringsgruppe: Povl (20) og Jens (50A). 

 

Christina (25) er meget bekymret for, hvordan rørføringen vil ske ved vanddrænet. Kommer der pumper? Og larmer de? 

 

Henrik (8) spurgte til, om systemet bliver et gravitets-system, - altså selvløbende ned mod vandet?   

 

Povl (20) spurgte om muligheden for se projektet eller besøge et sted, hvor der er foretaget kloakering, og det lovede formanden at følge op på.

 

Stranden:

Der har ikke været nogen rydning af stranden i beretningsåret. Der har været strandrensning, hvor ca. 30 medlemmer af foreningen mødte op. Formanden takkede for det store arbejde. 

 

Birte (44) supplerede med at takke de, der har klippet sivene langs med broen samt tak til de, der har repareret træbroen ved nedgangen til stranden ved Klitvej. 

 

Vejnettet: 

Vej 14 har været renoveret en gang i beretningsåret. Når der har været kraftig regn, kommer der huller i vejen, og det er der nu. Vi kan håbe, at kloakeringen vil gøre, at vi får en bedre vej. 

 

Formanden bad om tilbagemelding om status på stikvejene og spurgte forsamlingen om behov for endnu en renovering.  

 

Herefter fulgte en diskussion om, hvorvidt det er foreningens formål at holder stikvejene og ikke kun hovedvejen i god stand. 

 

Formanden meddelte, at det ikke fremgår af vedtægterne, at foreningen udelukkende varetager at holde hovedvejen, og at vi selv beslutter det. 

 

Formanden konstaterede, at der er tilslutning til vedligeholdelse af hele vejnettet. Bestyrelsen gennemgår vejene og indhenter tilbud på vedligeholdelse. 

 

Nogle grundejere efterlyste grus, så de selv kunne fylde hullerne på stikvejene. Det blev aftalt, at de, der gerne vil have en bunke grus, melder tilbage til bestyrelsen. 

 

Cementbroen:

Vi har på de seneste generalforsamlinger talt om behovet for renovering af betonbroen, men vurderede, at det godt kunne vente. Det kan det ikke mere! Bestyrelsen har derfor indhentet et tilbud ud over det et par år gamle tilbud fra Schack Gaarde på kr. 70.000. Det nye tilbud er på kr. 40.000 og indeholder fræsning af et stykke i højden, og så bliver der lagt et nyt lag beton på 12-15 cm på. 

 

Generalforsamlingen havde ingen indvendinger til projektet, og bestyrelsen sætter arbejdet i gang.

 

112-opkald: 

Der har igen været en alvorlig episode med, at alarmcentralcentralen ikke kan finde frem til Vej 14. Bestyrelsen tog problemet op med Thomas Martinsen fra OK på mødet i 2015. Vi har igen taget kontakt til OK, og hvis de ikke løser problemet, vil vi forsøge at få medierne til at interessere sig for sagen. 

 

Ved et besøg af SEAS hos Niels (48A) fandt de frem til, at det er Regionens kort, som er forkerte, og at Vej 14 slet ikke eksisterer på kortet. Niels (48A) tog kontakt til regionen, som desværre lige havde opdateret deres kort, men nu har foretaget en manuel opdatering med indførelse af Vej 14. 

 

Charlotte (43) har videresendt information herom til Thomas Martinsen i OK og bedt om en redegørelse. Det er ikke lykkes at få denne inden sommerferien. Men Charlotte følger snarest muligt op på sagen, og sagen har høj prioritet i bestyrelsen. 

 

Arrangementer: 

Der har været afholdt følgende arrangementer: 

Grilltræf ved sæsonstart med 40 deltagere, strandrensning med 30 deltagere, Sankt Hans bål 50 personer og endelig vejfest ca. 50 deltagere. 

 

Vedtægter:

Foreningens vedtægter trænger til en alvorlig revision. Vi skal have en klarere formålsbeskrivelse, ligesom der skal sikres kontinuitet, så ikke hele bestyrelsen er på valg hvert år. Bestyrelsen vil gå i gang med arbejdet og udsende forslag til nye vedtægter i god tid inden generalforsamlingen næste år. 

 

Samarbejdsproblemer: 

Formanden gav også ved forrige generalforsamling udtryk for, at vi har samarbejdsproblemer i bestyrelsen. Problemer, som bunder i uoverensstemmelser om, hvad foreningens formål er. Formanden bad derfor medlemmerne om at forholde sig til spørgsmålet: Hvad vil vi med denne forening? 

 

Inden denne debat blev formandens beretning mødt med klapsalver. Og efter pausen blev den formelt godkendt af forsamlingen. 

 

5. Debat om Grundejerforeningens funktion

Efter pausen fulgte så en meget lang og til tider heftig diskussion om foreningens formål.  Nogle mente, at foreningen udelukkende skulle varetage vedligeholdelsen af hovedvejen samt stranden, mens andre ønskede en forening, som også har en social funktion. En værdidebat om, hvorvidt man også kan yde tilskud til sociale arrangementer, som vil styrke grundejernes relationer.

 

Formanden spurgte, om det udelukkende er pengene, der skal definere foreningen, eller om det også er det gode naboskab. Foreningens medlemmer har forskellige interesser og behov, og det er foreningens arbejde er at rumme alle interesser. 

 

Alle var enige om vigtigheden af at fastholde alle som medlemmer af foreningen. Formanden påpegede, at bestyrelsen står til ansvar for de økonomiske dispositioner hvert år på generalforsamlingen. Der blev henstillet til, at bestyrelsen får indskrevet et konkret beløb til sociale arrangementer i de nye vedtægter. 

 

Til slut takkede forsamlingen bestyrelsen for en god indsats, som alle nyder godt af og påskønner. 

 

6. Naturgruppens arbejde

Per beklagede, at Mette og Jens er udtrådt af gruppen, og han opfordrede interesserede til at melde sig. 

 

Naturgruppen beskar sivene i efteråret. Grillarrangement sæsonstart. Strandrensning og Sankt Hans bål. Påtænker atter en rydning af den sydlige del af rørskoven til efteråret. 

 

7. Økonomi

Niels gennemgik det udsendte regnskab, der er godkendt af vores revisor. Der er 76 betalende medlemmer. Alle grundejere er medlemmer af foreningen.

 

Vi har en stor pengebeholdning, hvorfor han mente, at kontingentet burde nedsættes til det halve. Havde dog ikke kunne få opbakning for dette synspunkt i bestyrelsen.

 

Formanden sagde, at foreningen naturligvis ikke skal puge penge sammen. Bestyrelsen finder dog, at det er dårlig timing nu, lige inden kloakeringsarbejdet går i gang. Vi vil gerne tilpasse kontingentet efter endt kloakering.  

 

Herefter foreslog bestyrelsen at fastholde kontingentets størrelse på kr. 600, hvilket blev vedtaget. 

 

8. Indkomne forslag

Der er ikke indkommet forslag. 

 

9. Valg til bestyrelsen

Alle medlemmer af bestyrelsen var villige til genvalg.  Efterfølgende opstod der uenighed om selve valgproceduren, hvilket endte med en skriftlig afstemning. Udover kandidaterne i bestyrelsen stillede yderligere to kandidater op, nemlig Peter Østergaard (28A) og Jannie Rechnagel (36B).

 

Kandidater og stemmefordeling:

 

Pia Mikkelsen (18): 30

 

Birte Dinesen (44): 28

 

Dot Kolls (35): 32

 

Charlotte Juulsgaard Breum (43): 19

 

Niels Schreiner Andersen (48A):   7

 

Peter Østergaard (28A):29

 

Jannie Rechnagel (36B):10

 

 

Den valgte bestyrelse består af følgende medlemmer:  

 

Pia Mikkelsen, Peter Østergaard, Dot Kolls, Birte Dinesen og Charlotte Juulsgaard Breum.

 

 

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig således:

 

Pia Mikkelsen er formand.

 

Birte Dinesen er kasserer.

 

Charlotte Juulsgaard Breum, Dot Kolls og Peter Østergaard er bestyrelsesmedlemmer.

 

 

10 Valg af suppleanter til bestyrelsen

Per Carlsen (93) genopstillede og blev genvalgt, og Nina Lindholst (79) blev valgt som ny suppleant. 

 

 

11. Valg af revisor

Claus Olesen (22) genopstillede og blev genvalgt. 

 

 

12. Valg af revisorsuppleant

Jens Petersen (31) opstillede og blev valgt.

 

Efter valgene blev der henstillet til, at bestyrelsen i det forestående arbejde med vedtægterne præciserer fremtidig valgprocedure.  

 

 

13. Eventuelt

Der blev spurgt om, hvor der er en hjertestarter. Det er der ved indgangen til Brugsen, men den er ikke registreret. Charlotte kontakter Brugsen og får dem til at registrere den. Desuden er der link på vores hjemmeside. 

 

Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen. Takkede deltagerne for deres engagement og aktivitet.

 

Bestyrelsen takker Christian Holst (14) for dirigentopgaven.