Referat GF 2019

Referat af Generalforsamlingen den 14. juli 2019


Sted: Restaurant Lærkereden, Strandlystvej 9, 4560 Vig


Der var 35 medlemmer tilstede.
Repræsentation ved hus nr. 6, 12, 18, 20, 22, 24, 28A, 31, 32, 35, 36A, 43, 44, 47, 48A, 53,
61, 63, 65, 75, 79, 91, 93


1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Kim Cassander (53) som dirigent.
Kim Cassander blev valgt. Han takkede for valget og konstaterede herefter, at
indkaldelsen til generalforsamlingen var lovligt indkaldt.


2. Valg af referent
Bestyrelsen foreslog Charlotte Juulsgaard Breum (43) som referent.
Charlotte blev valgt.


3. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.


4. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 2018
Referatet blev godkendt.


5. Beretning v/ formand Pia Mikkelsen


Kloakering: Hele processen er forløbet været fint, der har været et par enkelte klager og
der er stadig enkelte, der ikke er helt på plads, men overordnet set er vi vel igennem.


Vejnettet: Er blevet reetableret efter kloakering og vejen fungerer godt. Bestyrelsen stiller
alligevel senere med et forslag til udbedring af vejen, da der i belægningen er meget
store sten, som gør det vanskeligt at cykle på vejen. Desuden er vejen ikke tilstrækkelig
afrundet, så vandet har mulighed for at løbe af. Herudover er det også et problem, at der
mange steder hænger grene ud over vejen, og at tilvoksede grøfter og rabatter samt volde
mod vejen gør, at vandet ikke kan løbe fra vejen.


Skiltning: Der blev sidste år stillet forslag fra et medlem om forbedring af skiltning af vejnettet. Det har bestyrelsen undersøgt og kommer med et oplæg under pkt.8.


Strand, herunder betonbroen: Bestyrelsen er ikke tilfredse med betonbroen og har derfor bedt om at få udbedret og repareret broen. Vi forventer, at den bliver repareret
inden næste års generalforsamling.


Tang og kørsel på stranden: Bestyrelsen har spurgt ejendomsmæglerne i området, om de
har hørt kommentarer fra købere og sælgere om den til tider store mængde af tang på
stranden. Ejendomsmæglerne siger, at det er problematisk, og bestyrelsen har derfor bedt
dem om at skrive det i en mail. Vi har dog endnu ikke modtaget nogen mails. Bestyrelsen
har også kontaktet kommunen for at kommentere kørsel med tang henover vores strand.


Kommune henviser her til paragraf 22 i Naturbeskyttelsesloven, som omhandler kortvarigt ophold på stranden. Det er denne paragraf, som kommunen forholder sig til i forbindelse med kørsel. Men repræsentanten fra kommunen kan dog godt forstå, at vi ikke vil have hærget stranden pga. deres kørsel og vil meget gerne indgå i en dialog om dette.


Nabohjælp app: Pia spurgte forsamlingen, om der var tilslutning til, at vi opfordrer grundejerne til at benytte app’en. Der var der, og bestyrelsen vil arbejde videre med det.


Arrangementer: Sæsonstart, strandrensning, Sankt Hans og vejfest. De kommende
datoer i 2020 vil blive sendt ud sammen med referatet og fremgår også af hjemmesiden.


Hjemmeside: Vi har fået ny hjemmeside. Web-adressen er uændret http://www.vej14.dk. Nina Lindholst (79) gennemgik hjemmesiden med de forskellige menupunkter, herunder blev punktet om persondatabeskyttelsesloven nævnt.


Stor tak til fotograf Nicolai Perjesi (26) for tilladelse til at bruge hans mange flotte billeder.
Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at sende eller give gamle fotos samt også gerne
sjove historier fra gamle dage.


Kommentarer eller spørgsmål til beretningen.
Allan Chang (53) ville gerne have medlemslisten rundsendt. Det må vi ikke pga de nye persondataregler, men ved Nabohjælp-app'en kan man give tilladelse til, at ens oplysninger bliver tilgængelige.


Beretningen blev godkendt.


6. Aflæggelse af regnskab
Kasserer Birte Dinesen (44) gennemgik regnskabet. Regnskabet blev godkendt.


7. Fremlæggelse af budget 2019-20
- herunder fastsættelse af kontingent og beløb til fælles aktiviteter for 2020.
Pia Mikkelsen (18) gennemgik budgettet for 2019-2020.


8. Indkomne forslag


Forslag 1 – Forslag om ophør af indbetaling til vejfond.
Pia Mikkelsen gjorde rede for Vejfonden, som generalforsamlingen vedtog for flere år
siden som en opsparing til udbedring af vejnettet efter kloakeringen. Der er nu 69.000
kr., hvilket bestyrelsen skønner er rigeligt til kommende vejreparationer. Bestyrelsen
foreslår derfor, at vi stopper indbetaling til Vejfonden.
Forslaget blev vedtaget.


Forslag 2 – Forslag om kontingentfrihed i 1 år.
Foreningen ligger inde med en formue på 216.000 kr. og bestyrelsen foreslår derfor en
kontingentfri periode.
Forslaget blev vedtaget enstemmigt.
Budgettet for den kommende periode bliver tilrettet og rundsendt med referatet.


Forslag 3 – Forslag vedr. nummerskilte på stikvejene
Vores vejudvalg har indhentet tilbud. Vi regner med at skulle bruge 25.000 kr. til
skiltning af vejene. Et medlem har forespurgt om et BLIND VEJ-skilt. Formanden bad om
stillingtagen til forslaget.
Forsamlingen var enige om at man skulle bestræbe sig på at have så få skilte som
muligt. Et medlem foreslog, at vi satte et BLIND VEJ-skilt ved indkørslen fra Lyngvejen til Vej 14.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen fik tilladelse til at arbejde videre
med skiltning af vejnettet.


Forslag 4 – Forslag om afrunding af Vej 14
Pia Mikkelsen redegjorde for etableringen af vejen efter kloakering. Der er mange og
store huller, og vi er ikke tilfredse med belægningen. Bestyrelsen foreslår, at vi beder
om tilbud på renovering af belægning samt afrunding af vejen på den første tredjedel af
hovedvejen med start fra Lyngvejen. Tanken er, at vi således får mulighed for at teste
og vurdere, om renoveringen er tilfredsstillinde og har den ønskede virkning, så vi kan
bestille renovering af resten af vejen.


Peter Østergaard fortalte, at man havde haft besøg af to entreprenører, som begge
konkluderede, at problemet ikke udelukkende skyldes den grove belægning, men at de
store huller i vejen fremkommer de steder, hvor træernes grene hænger ud over vejen.
Grenene skal beskæres samt grøfter og volde skal vedligeholdes, så vandet har
mulighed for at løbe af vejen. Bestyrelsen vil derfor gerne opfordre til, at medlemmerne
sørger for beskæring af træerne samt oprensning og gennemgravning af rabatter.
Specielt er voldene ud mod vejen et stort problem.

Pia Mikkelsen foreslog, at vejudvalget gennemgår hele vejnettet og giver besked til den
enkelte grundejer, hvis der er problemer med træer, volde og rabatter.
Dette forslag blev vedtaget.


Forslag fra forsamlingen om, at man henstiller til, at der ikke bliver etableret volde ud
til vejnettet.
Det blev vedtaget, at bestyrelsen har tilladelse til at arbejde videre med forbedring af
vejen.


9. Valg til bestyrelsen, som vælges for to år ad gangen
Charlotte Breum (43) og Birte Dinesen (44) blev genvalgt.


10. Valg af suppleant til bestyrelsen
Per Carlsen (93) og Nina Lindholst (79) blev genvalgt.


Den nyvalgte betyrelse ser således ud:
A – bestyrelse: Pia Mikkelsen (18), Charlotte Breum (43), Birte Dinesen (44), Dot
Kolls (35) og Peter Østergaard (28A).
B – suppleanter: Per Carlsen (93) og Nina Lindholst (79).


11. Valg af revisor
Claus Olesen (22) blev genvalgt som revisor.


12. Valg af revisorsuppleant
Jens Petersen (31) blev genvalgt.


13. Fastsættelse af dato for generalforsamlingen 2020
19. juli 2020.


14. Eventuelt
Birte Dinesen (44) understregede, at alle er velkomne til vores Vejfest, som altid er
dagen inden generalforsamlingen. Herudover ville hun henstille til medlemmerne, at de skal være opmærksomme på og overholde fartbegrænsningen på 20 km i timen.


Jon (65) ønskede at få sat mere fokus på strandrensningen. Der er for få, der deltager,
og han ønskede også, at det kunne foregå mere effektivt. Han kunne godt tænke sig, at
man kiggede på rydningen af de to stier ned til stranden og den grønne beplantning på
stranden. Hvis vi må tage planter op med hænderne, hvorfor må vi så ikke få en
maskine til at fjerne dem. Kunne vi få flyttet tangen? Og hvad med en badebro?


Pia Mikkelsen (18) svarede, at stranden er omfattet af Natura 2000 – og det betyder, at
vi ingenting må gøre. Når vi renser stranden og samler sammen i nogle sække, begår
vi faktisk civil ulydighed. Mht. en badebro er det nødvendigt at stille det som et forslag,
der skal drøftes på en generalforsamling. Pia Mikkelsen (18) gjorde også rede for, at vi
tidligere har brugt mange penge på rensning af stranden. Men det er vi holdt op med.
Når stranden blev renset den ene dag, kunne der sagtens ligge lige så meget tang den
næste. Så det var bare som at smide penge ud ad vinduet.


Peer Suhr (12): Den tidligere formand henviste til, at foreningen tidligere har fået
naturfredningsforeningens tilladelse til at flyttet tangen op til kanten af klitterne. Han
henviste til tidligere referat.
Pia Mikkelsen (18) vil kigge de gamle referater igennem, men mente ikke, at en sådan
tilladelse stadig gælder og ej heller, at det vil være muligt at få en ny pga. Natura
2000.
Der var opfordring til at tage en greb med og ved fælles hjælp få gravet en rende fri for
tang.


Bjarne (75) kommenterede, at der er meget pil, der vokser hurtigt op nede i sivene.
Pia Mikkelsen (18) informerede om, at det er de enkelte lodsejere, der har forpligtigelse
til at rydde uønsket vegetation. Hun opfordrede til, at man kan melde sig hos
Vejudvalget – Per Carlsen (93) og Peter Østergaard (28 A) – hvis man gerne vil tilbyde
sine kræfter.


Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.
Referent: Charlotte Juulsgaard Breum, 14. juli 2018