Referat GF 2021

REFERAT fra generalforsamlingen d 11. juli 2021Sted:

Restaurant Lærkereden, Strandlystvej 9, 4560 Vig


Tilstede:     

35 medlemmer, som var repræsentanter for 24 huse: 10 + 10A + 14 + 16 + 18 + 20 + 22 + 27A + 27B + 28A + 31 + 34 + 35 + 36A + 44 + 47 + 48A + 48B + 50A + 55 + 63 + 65 + 79 + 93.


1. Valg af dirigent.

Christian Holst (14) blev valgt.

Dirigenten konstaterede, at GF var rettidigt indkaldt ifølge vedtægterne, og at GF var beslutningsdygtig i enhver henseende.

 

2. Valg af referent

Nina Lindholst (79) blev valgt.


3. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt enstemmigt og med alle stemmer.

 

4. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 2020

Referatet blev godkendt enstemmigt og med alle stemmer.

 

5. Beretning v/ formanden, Pia Mikkelsen (18)

Der har været mere aktivitet i området end normalt, fordi mange boede i deres sommerhuse i corona-perioden, men bestyrelsesmæssigt har det alligevel været et forholdsvis stille år. Der er heldigvis kun observeret få indbrud (et pillefyr).


Vejnettet er generelt i udmærket stand. Der er blevet fyldt huller fra de udlagte grusbunker, når der har været behov for det. Der har været flere byggerier i området med tunge biler, og det slider på vejene. Vi opfordrer til, at folk hjælper med selv at lægge grus fra de udlagte bunker i hullerne, hvis de mener, der er behov for det.


Der er et generelt problem med for høj fart på Vej 14. Det gælder både kommunens biler (fx renovationsvognen), besøgende og os selv. Vi må hjælpes ad med at påtale det, når vi ser nogen, der kører for stærkt. Husk at sige det til besøgende, at man kun må køre 20 km/t.


Stranden: Der er de sædvanlige problemer med tang. Bestyrelsen opfordrer til, at alle tager en rive med og hjælper med at rydde den til side.


Cementbroen: Den er, som den er. Vi har ikke planer om, at den skal repareres lige nu. Hvis den bliver alt for bred og fin, kan det opfordre til mere og hurtigere trafik, og det ønsker vi ikke.


Årets arrangementer: Strandrensningen blev gennemført midt i juni måned med ca 25 deltagere. Til Skt Hans var der ca 50 deltagere, incl en del fra nærliggende områder.  


Mht bestyrelsen: Dot Kolls (35) og Peter Østergaard (28A) har solgt deres huse og er derfor trådt ud af bestyrelsen.

Tak til Dot for et stort arbejde i bestyrelsen med hjemmesiden, udsendelse af mails, mv

Også stor tak til Peter for alt det arbejde, han har gjort, især med vejene.

Pia Mikkelsen stopper som bestyrelsesmedlem og formand. Birte Dinesen (44) udtalte stor tak for hendes arbejde gennem mange år.


Beretningen blev herefter taget til efterretning.


6. Aflæggelse af regnskab

Birte Dinesen (44) gennemgik regnskabet som er godkendt af revisor. Sidste år blev det besluttet at sætte kontingentet ned til 250 kr.

Banksaldoen er på 192.677 kr.

Der var ingen kommentarer til regnskabet, som dermed er godkendt

                     

7. Fremlæggelse af budget 2021, herunder fastsættelse af kontingent, rykkergebyr og beløb til fælles aktiviteter.

Budgettet er udsendt med det sædvanlige kontingent på 500 kr, men bestyrelsen foreslår, at det følgende år bliver kontingentfrit, fordi foreningen har tilstrækkeligt med penge på bankkontoen til at klare de forventede udgifter.

 

Forslaget om et kontingentfrit år blev vedtaget med 20 stemmer.

 

Vi har et rykkergebyr på 100 kr, når folk ikke betaler kontingent til tiden. Det medfører en del ekstra arbejde at skulle rykke folk, nogle gange op til flere gange. GF er enig i, at der skal være et gebyr, som selvfølgelig skal betales.

 

Budgettet blev godkendt med ændringen om kontingentfrit år.

 

8. Valg til bestyrelsen

Der er 2 nuværende bestyrelsesmedlemmer på valg, Birte Dinesen (44) og Charlotte Breum (43), som modtager genvalg. De blev begge genvalgt for 2 år.

 

Desuden skal der vælges 3 nye medlemmer af bestyrelsen. De skal vælges for 1 år for at følge vedtægternes bestemmelse i pgr 15 om valg i ulige hhv lige år.

 

Der var ingen, som ønskede skriftlig afstemning.

 

Der er 3 medlemmer, som stiller op til valget: Jens Thomasen (50A), John Ladekarl (48B), og Lars Bordoy (47). Der var ikke andre kandidater, og de blev derfor valgt.

 

9. Valg af suppleant til bestyrelsen

Nina Lindholst (79) er på valg og genopstiller. Nina blev genvalgt for 2 år.

 

Per Carlsen (93) blev valgt som suppleant i 2020 og er derfor ikke på valg i år.

 

10. Valg af revisor

Claus Olesen (22) modtager genvalg og blev valgt

 

11. Valg af revisorsuppleant

Jens Petersen (31) modtager genvalg og blev genvalgt

 

12. Fastsættelse af dato for næste års generalforsamling

Bestyrelsen forslår søndag den 17. juli 2022. Det blev vedtaget.

 

13. Eventuelt

Fart på vejen: Flere grundejere udtalte stor bekymring, fordi bilerne har for meget fart på. Der var forslag om, at vi skal undlade at reparere hullerne i vejen med mindre de er meget store – det dæmper farten. Husk også at klippe buske mv langs vejen.


Nina Lindholst (79) nævnte, at der må forventes at komme et stigende antal elbil-ejere på vejen. Hvis der er interesse for at etablere en fælles ladestander, tager hun gerne imod henvendelser om det.


Nina Lindholst (79) nævnte desuden, at bestyrelsen vil holde øje med kommunens planer for den fremtidige affaldssortering. I stedet for at alle huse skal have 8-10 forskellige affaldsspande på egen grund, kunne det måske være pænere, hvis nogle af affaldskategorierne kan indsamles ved et antal fælles stationer langs vejen.


Hunde-efterladenskaber: der ligger mange og store efterladenskaber, bl.a. på den lille sti lige før betonbroen. Det er meget ulækkert. Husk at samle efterladenskaberne op og tage dem med hjem til egen affaldsspand. Pia Mikkelsen spurgte, om det kunne hjælpe at sætte en affaldsspand derhenne – men hvem vil påtage sig at tømme den?


Husk at melde til bestyrelsen, hvis jeres kontaktinfo er ændret (email, telefonnummer, hjemmeadresse, mv).


Dirigenten afsluttede GF med at takke for god ro og orden.

Referent: Nina Lindholst, 20. juli 2021

Referatet er godkendt af dirigenten og bestyrelsen. 

 

Den nyvalgte bestyrelse mødtes umiddelbart efter GF og konstituerede sig sådan:

Jens Thomasen (50A) indtræder som ny formand for grundejerforeningen.

Birte Dinesen (44) fortsætter som foreningens kasserer.

De øvrige bestyrelsesmedlemmer fungerer som menige medlemmer.