Referat GF 2018

Referat fra Generalforsamlingen den 8. juli 2018

 

Sted: Restaurant Lærkereden, Strandlystvej 9, 4560 Vig

 

 

1. Valg af dirigent

Christian Holst (14) blev valgt som dirigent.

 

Christian takkede for valget og konstaterede, at indkaldelsen var lovligt indkaldt.

 

 

2. Valg af referent

Nina (79) blev valgt

 

 

3. Godkendelse af dagsorden

OK

 

4. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 2017

OK

 

5. Bestyrelsens beretning v/ formanden Pia Mikkelsen (18)

Kloakering:

Overordnet set er det gået over al forventning. Meget velvillighed fra entreprenøren undervejs. De første grundejere er tilsluttet det nye anlæg. Det virker fint, og alle skal være tilsluttet inden årets udgang.

 

Vejnettet:

Mange steder ser det ikke godt nok ud. Der blev holdt vejsyn med kommunens folk sidste tirsdag og en del punkter er noteret. Odsherred Forsyning har accepteret alle punkter, men da der mangler regn for at sten og sand kan ”sætte sig”, kan vejene ikke færdiggøres endnu. Der holdes nyt vejsyn inden efteråret og evaluering igen om et år. Bestyrelsen foreslår, at der nedsættes et vejudvalg til at følge op på emnet (pkt 8.A).

 

Stranden:

Peter (28A) har været i kontakt med kommunen for at bede dem stoppe med at køre forbi vores strand med store maskiner, når de fjerner tang fra de offentlige arealer. Det er ulovligt både at køre på vores private strand og at fjerne tangen. Vi arbejder videre med det, evt i samarbejde med de andre grundejerforeninger.

 

Foreningens hjemmeside:

Den nuværende hjemmeside er lavet i et gammelt program og kan ikke længere opdateres. Derfor skal der laves ny hjemmeside. Nina (79) og Charlotte (43) påtager sig opgaven.

 

Opkald til 112:

Benyt 112 App’en for at være sikker på at ambulancen kan finde stedet.

 

Datapolitik:

Der er vedtaget nye regler i hele EU om behandling af personlige oplysninger (GDRP = Gederal Data Protection Regulation). Bestyrelsen har derfor udarbejdet en datapolitik, som bliver lagt på hjemmesiden. Vi må ikke længere dele kontaktoplysninger med hinanden med mindre der er givet samtykke til det fra hver enkelt. Hvis et medlem mangler kontaktoplysninger til andre medlemmer, kan de henvende sig til bestyrelsen, som derefter vil bede om tilladelse til at videregive kontaktinformationerne.

 

Indbrud:

Hvad kan vi gøre for at forebygge indbrud? Mærker med nabohjælp har en vis effekt. Check også Det Kriminalpræventive Råds hjemmeside. Vi sørger for links på vores hjemmeside! Det mest effektive er, at naboerne kigger efter hinandens huse!

 

Henvendelser om golfvogne, som kører på vejene:

Politiet fortæller, at det er klart ulovligt at køre med dem på vejene. Golfvogne må kun bruges på egen grund og på golfbanen. Bestyrelsen vil henvende sig til de pågældende og henstille, at de undlader at køre med vognene.

 

Arrangementer:

Kun 8 kom til strandrensning – bestyrelsen efterlyser større opbakning!

 

Skt Hans bålet blev først tændt om søndagen, hvor vinden havde lagt sig.

 

Sommerfest med ca 40 deltagere hos Dot og Hans Henrik. Meget hyggeligt.

 

Afbrænding og brug af grill:

Tørken betyder, at der ikke må brændes af. Det gælder også bålfade o.l.

 

Dræn:

Der er renset op i forbindelse med kloakeringen. Det er vigtigt at de tilstødende grundejere sørger for at vedligeholde drænet!

 

Hunde:

Husk at hunde skal altid være i snor, når man går med dem på vejene, jfr hundeloven. I vinterhalvåret (oktober til og med marts) må hunde løbe frit på stranden, hvis man har kontrol over dem. I sommerhalvåret (april til og med september) skal hunde derimod altid være i snor.

 

Bestyrelsens beretning blev godkendt med klapsalver.

 

6. Aflæggelse af regnskab

Birte kommenterede det udsendte regnskab. Herefter blev regnskabet godkendt.

 

7. Fremlæggelse af budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent og beløb til fælles aktiviteter.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent (500 kr) og bidrag til vejfonden (100 kr). Desuden uændret rykkergebyr på 100 kr. Ejendomsmæglere skal betale 250 kr i gebyr, hvis de skal have oplysninger i forbindelse med hussalg.

 

Udgift til hjemmesiden kan eventuelt bliver dyrere (500-600 kr) pga nyt program.

 

Et medlem spurgte, hvor mange penge vi skal opsamle til vejudgifter m.v.? Formanden var enig i, at vi kan overveje et kontingentfrit år, men at det bør vente, indtil arbejdet med kloakeringen er helt afsluttet.

 

Budgettet blev godkendt.

 

8. Indkomne forslag

a. Nedsættelse af Vejudvalg

Bestyrelsen foreslår, at der nedsættes et udvalg (en arbejdsgruppe), som kan hjælpe bestyrelsen med at planlægge de opgaver, som vi forudser (incl skiltning, mv se oplæg).

 

Per 93) og Peter (28A) fra bestyrelsen har meldt sig.

Ole (47) vil også gerne deltage.

 

9. Valg til bestyrelsen

Nuværende bestyrelse: Pia Mikkelsen (18), Charlotte Breum (43), Birte Dinesen (44), Dot Kolls (35) og Peter Østergaard (28A). Pia, Dot og Per er på valg, og alle modtager genvalg. GENVALGT

 

10. Valg af suppleant til bestyrelsen

Nuværende suppleanter: Per Carlsen (93) og Nina Lindholst (79). Per er på valg og modtager genvalg. GENVALGT

 

11. Valg af revisor

Nuværende revisor: Claus Olesen (22). Modtager genvalg. GENVALGT

 

12. Valg af revisorsuppleant

Nuværende revisorsuppleant: Jens Petersen (31). Modtager genvalg. GENVALGT

 

13. Fastsættelse af dato for generalforsamlingen 2019

2. søndag i juli, dvs 14. juli 2019

 

14. Eventuelt

Stor tak til Poul og Jens for deres indsats i forbindelse med kloakeringsprojektet.

 

Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

 

 

Referent: Nina Lindholst

 

9. juli 2018