Vedtægter

Vedtægter for Grundejerforeningen Vej 14


Godkendt på Generalforsamlingen 23. juli 2017


§ 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Vej 14.

 

§ 2. Foreningens hjemsted er Vig Lyng, Odsherred Kommune.

 

§ 3. Grundejerforeningens formål er at varetage grundejernes interesser i alle forhold overfor tredjemand og myndighederne.

 

 

MEDLEMMERNE OG DISSES FORHOLD TIL FORENINGEN

 

§ 4. Som medlem af foreningen kan optages alle grundejere på Vej 14 samt Lyngvej 94, 96 og 98, Vig Lyng.

 

§ 5. Når et medlem overdrager sin ejendom eller på anden måde ophører med at være ejer af fast

ejendom på Vej 14 eller Lyngvej 94, 96 og 98, er vedkommende fra overdragelsesdagen ophørt med at være medlem af foreningen uden krav på refusion af kontingent eller udbetaling af andel i foreningens formue.

 

Ejerskifte skal anmeldes til foreningens kasserer af såvel køber som sælger.

 

§ 6. Medlemskontingentets størrelse fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling og

betales af medlemmerne til foreningens bankkonto en gang årligt senest den 1. november.

 

Hvis en grundejers parcel består af flere matrikler, betales kun et kontingent, med mindre der er

flere selvstændige huse på matriklerne. Ved huse forstås her bygninger, der indeholder køkken og toilet.

 

Er et medlem i restance til foreningen med kontingentbetalingen, opkræves et rykkergebyr, hvis

størrelse fastsættes årligt på den ordinære generalforsamling.

 

Er kontingentet ikke betalt senest 1 måned før en generalforsamling, fortabes retten til at stemme

på generalforsamlingen samt valgbarhed.

 

§ 7. Foreningens medlemmer hæfter ikke solidarisk eller som enkeltpersoner i forhold til tredjemand

for foreningens forpligtelser.

 

§ 8. Foreningen kan anvende elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post (e-mail) i

kommunikation mellem foreningen og medlemmerne. Dette omfatter indkaldelse af medlemmerne til ordinær og ekstraordinær generalforsamling med bilag, herunder dagsorden, de fuldstændige forslag

til vedtægtsændringer, budget, revideret regnskab m.v. samt øvrige generelle oplysninger fra foreningen til medlemmerne.

 

Det er medlemmets ansvar at sikre, at foreningen er i besiddelse af den korrekte e-mail adresse og

postadresse. Foreningen kan altid benytte almindelig brevpost som alternativ til elektronisk kommunikation.

 

Foreningen har en hjemmeside – www.vej14.dk – hvor alle relevante informationer kan findes. 

 

§ 9. Udmeldelse kan ske med 3 måneders varsel via brev eller email til den 1.april. Hvis et medlem

udtræder af foreningen, kan pågældende ikke rette krav mod foreningen eller foreningens formue.

 

 

GENERALFORSAMLINGEN

 

§ 10. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

 

§ 11. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år en søndag i juli måned. Bestyrelsen

indkalder skriftligt til generalforsamling med mindst 3 ugers varsel.

 

Dagsorden, budget og det reviderede regnskab udsendes samtidig med indkaldelsen. Hvis der

fremsættes forslag til vedtægtsændringer på generalforsamlingen, skal indkaldelsen indeholde et resume af forslagets væsentligste indhold. Emner, der ikke fremgår af dagsordenen, kan ikke sættes til afstemning.

 

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest

1. juni. Modtagne forslag udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Forslagsstillere skal være til stede på generalforsamlingen og motivere forslaget. I modsat fald bliver forslaget ikke behandlet.

 

På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter behandles:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Godkendelse af dagsorden

4. Godkendelse af referat fra sidste års generalforsamling

5. Bestyrelsens beretning om det forløbne år

6. Aflæggelse af regnskab

7. Fremlæggelse af budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent, rykkergebyr og beløb til fælles aktiviteter

8. Indkomne forslag

9. Valg af bestyrelse og suppleanter

10. Valg af revisor(er) og revisorsuppleant

11. Fastsættelse af dato for næste års ordinære generalforsamling

12. Eventuelt

 

§ 12. Bestyrelsen kan, hvis den finder det nødvendigt, indkalde til en ekstraordinær generalforsamling på samme måde og med samme tidsfrist som til den ordinære generalforsamling.

 

Hvis mindst 15 af foreningens medlemmer sender en begrundet begæring om en ekstraordinær

generalforsamling til bestyrelsen med angivelse af emnet, skal bestyrelsen indkalde til den ekstraordinære generalforsamling, som skal afholdes senest 6 uger efter, at begæringen er modtaget.

 

Mindst 7 af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, skal være til

stede på denne, for at emnet kan behandles.

 

§ 13. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultat. Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem eller revisor i foreningen. 

 

Afstemning sker ved håndsoprækning. I sager af personlig karakter (f.eks. valg til bestyrelsen) afholdes skriftlig afstemning, hvis blot 1 medlem ønsker det.

 

Hvert medlem har én stemme for hvert medlemskontingent, den pågældende betaler til grundejerforeningen.

 

Stemmeafgivning kan ske ved skriftlig og dateret fuldmagt givet til et andet medlem, et medlem af

vedkommendes husstand eller til bestyrelsen. Et medlem kan højst medbringe 5 fuldmagter.

 

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal, medmindre andet fremgår af foreningens vedtægter.

 

Der udarbejdes et referat af væsentlige forhandlinger og beslutninger på generalforsamlingen. Referatet underskrives af dirigenten og gøres tilgængeligt på foreningens hjemmeside senest 2 måneder efter generalforsamlingen.

 

§ 14. For at vedtage en ændring af foreningens vedtægter kræves det, at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Blanke stemmer regnes for ikke afgivne.

 

 

BESTYRELSEN

 

§ 15. Bestyrelsen vælges blandt foreningens medlemmer og består af 5 medlemmer og 2 suppleanter.

 

Bestyrelsen og suppleanterne vælges for 2 år ad gangen. I lige år er tre medlemmer og en suppleant på

valg. I ulige år er to medlemmer og en suppleant på valg.

 

§ 16. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og tre menige medlemmer.

 

Der afholdes mindst 2 bestyrelsesmøder om året. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede.

 

Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

 

ØKONOMI, REVISION OG REGNSKAB

 

§ 17. Foreningen tegnes overfor banken af formanden og kassereren.

 

§ 18. Foreningens regnskabsår løber fra 1. juni til 31. maj det følgende år.

 

§ 19. Medlemmerne indbetaler kontingent m.v. til foreningens bankkonti. Formand og kasserer har online adgang til foreningens bankkonti.

 

§ 20. Revisor og revisorsuppleant må ikke være medlemmer af bestyrelsen. De vælges for 1 år ad gangen.

 

§ 21. Kassereren fører løbende et regnskab, som forud for den årlige generalforsamling revideres af foreningens revisor. 

 

 

OPLØSNING AF FORENINGEN

 

§ 22. Foreningens opløsning kan ske efter forslag fra bestyrelsen eller halvdelen af foreningens medlemmer. For at opløse foreningen kræves det, at mindst halvdelen af foreningens medlemmer er repræsenteret på mødet, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Blanke stemmer regnes for ikke afgivne.

 

Forslaget skal indeholde bestemmelser om anvendelse af foreningens formue. Foreningen kan ikke opløses, så længe den har gældsforpligtelser.

 

 

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling søndag den 23. juli 2017